Isprintaj Donje jediniceSlike
Isprintaj Donje jediniceSlike


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: PGZ (Croatian)
Usporedni nazivi: Magistratus liberae regiae civitatis Montis Graecensis Zagrabiensis (Latin)
Razdoblje: 1242 - 1850
Arhivske jedinica: 130 d/m
Tehničke jedinica: 454 knj. ; 719 kom. ; 972 kut. ; 685 mik. sv.
Odgovornost: Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Zagreba (creator)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja Poglavarstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba 1850., gradivo fonda je i dalje ostalo u prostorijama Gradske vijećnice (danas Ćirilometodska ulica br. 5). Nakon smrti Ivana Tkalčića dio gradiva dospio je u Arhiv Jugoslavenske (danas Hrvatske) akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Kako i dalje nije bilo odgovarajućeg prostora za pohranu gradiva fonda, zahvaljujući Emilu Laszowskom gradivo je premješteno u kulu Kamenitih vrata. Po završetku radova na zgradi Sveučilišne knjižnice i Zemaljskog arhiva Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije Gradsko zastupstvo je 1914. pohranilo gradivo ili arhiv Poglavarstva si. kr. grada Zagreba u depozit u Zemaljski arhiv uz uvjet da grad Zagreb ostaje zauvijek vlasnik svoga arhiva, te ga u svako doba može opet natrag preuzeti. Zaključkom Skupštine grada Zagreba od 8. srpnja 1966. godine odlučeno je da Historijski (danas Državni) arhiv u Zagrebu preuzme i preseli Arhiv grada Zagreba u svoje prostorije u Opatičkoj ulici br. 29. Budući da je gradivo ovoga fonda bilo od 1914. do 1966. godine u depozitu Zemaljskog (danas Hrvatskog) državnog arhiva, Zlatna bula zadržana je tamo do danas.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovoga fonda nastalo je radom gradske uprave tijekom sedam stoljeća, a čine ga razne vrste isprava (privilegiji, darovnice, mandati, intimati, epistolae, acta), popisnici (elenki), kazala, koncepti zapisnika, čistopisi zapisnika i spisi.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prvi je obradu i vrednovanje ovog fonda započeo povjesničar Ivan Krstitelj Tkalčić. On je, prema odluci Gradskog zastupstva, sredio sve srednjovjekovne isprave, zemljišne knjige ili knjige o posjedih, knjige sudbenih poziva i presuda, te knjige računa gradske blagajne, odnosno gradivo do 1526. godine. Emil Laszowski nastavio je Tkalčićev rad na sređivanju gradiva. Kronološki je sredio najstarije spise do konca 16. stoljeća, a svaku pojedinu povelju, posebno na pergameni, stavio u omot s naznakom datuma. U Državnom arhivu u Zagrebu na fondu je započeo rad Krešimir Nemeth, viši arhivist. Popisao je isprave uz naznaku vremena nastanka i broja pod kojim je prava objavljena u Povijestnim spomenicima si. kr. grada Zagreba. Rad na fondu nastavio je Mato Grabar, viši arhivist, revidirao gradivo i sastavio novi inventar. Osim toga, Mato Grabar je transkribirao i sastavio regeste za isprave koje pripadaju ovom fondu, a nisu do sad bile transkribirane i objavljene u ediciji Povijesni spomenici sl. kr. grada Zagreba. Isprave su poredane kronološki i grupirane u tri podserije, s 1526. kao graničnom godinom između starovjekovnih i novovjekovnih isprava. Prijepisi i preslici isprava smješteni su u treću podseriju. Ostalo gradivo u fondu grupirano je prema područjima djelatnosti gradskog poglavarstva (uprava, gradsko gospodarstvo, sudbenost, Narodna straža, ostalo). Poredak gradiva je kronološki.
Dostupnost: available to the public
Jezici: Croatian ; Latin ; Hungarian ; German ; Italian
Pisma: Latin script ; German Gothic script
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 4: Gradsko poglavarstvo Zagreb
HR-HDA- 57: Općina Kaptol i Nova Ves
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15601
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr